Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1279, z późn. zm.) Centrum Medyczne PLEJADY sp. z o.o. sp. k. w Krakowie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Definicje

Użytym w treści regulaminu terminom, nadaje się następujące znaczenie:

 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Strona – Strona Usługodawcy dostępna w sieci Internet pod adresem www.plejady.com.pl.

 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.).

 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony, w sposób nieodpłatny.

 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierana w momencie faktycznego skorzystania z poszczególnych Usług przez Usługobiorcę.

 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony.

 • Usługodawca – Centrum Medyczne PLEJADY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem: ul. Cypriana Godebskiego 55A, 31-999 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000546540, REGON: 121563650, NIP: 6783136568, posiadającą zakład leczniczy pod nazwą Centrum Medyczne PLEJADY z siedzibą pod adresem: ul. Tadeusza Szafrana 5D/U2, U4, U5, 30-363 Kraków, zarejestrowany pod numerem księgi 000000026026 i REGON: 121563650-00038, reprezentowaną przez komplementariusza Centrum Medyczne Plejady spółka z o.o., reprezentowaną przez Pana Michała Żołnowskiego - Członka Zarządu.

 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1279, z późn. zm.).

2. Postanowienia ogólne

 • Regulamin ma zastosowanie do Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 • Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług, a w szczególności:

 • Rodzaj i zakres Usług świadczonych,

 • Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług,

 • Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług,

 • Postępowanie reklamacyjne.

 • Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania ze Strony. W przeciwnym wypadku Usługobiorca powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony.

 • Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez Usługodawcę.

 • Informacje znajdujące się w Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 • Usługobiorca akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

 

3. Wymaganie techniczne niezbędne do współpracy z Systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • połączenie z siecią Internet,

 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (Firefox, Chrome, Opera, IE – zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki i jej bieżące aktualizowanie),

 • Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Usługodawcy. 

 

4. Usługi świadczone za pośrednictwem Strony

 

 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 • Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony są bezpłatne.

 • Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony jest ukończenie przez Usługobiorcę 18-go r.ż. (osiągnięcie pełnoletniości).

 • Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:

 • informacje o oferowanych przez Usługodawcę produktach,

 • możliwość skierowania dowolnego zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem maila,

 • możliwość skierowania zapytania do specjalistów Usługodawcy w zakresie prowadzonej działalności leczniczej.

 • W celu skierowania zapytania na adres mailowy znajdujący się na Stronie, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z Usługobiorcą w tym przedmiocie. Skierowanie zapytania w tej formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych we wskazanym wyżej zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na pytanie Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Usługobiorca oświadcza, że:

 • jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy,

 • podane przez niego dane są prawdziwe oraz nie naruszają praw osób trzecich,

 • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

5. Prawa i obowiązki stron

 

 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług dostępnych na Stronie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 • Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych i zmian na Stronie.

 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę przy użyciu Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

 

 

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub przerw w ciągłości świadczenia Usług oferowanych na Stronie.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. awaria serwera).

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności w związku z dostarczeniem przez Usługobiorcę treści bezprawnych, jak również danych niepełnych lub nieprawdziwych.

7. Ochrona danych osobowych

 

8. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

 • Chwilą zawarcia Umowy polegającej na świadczeniu przez Usługodawcę Usług znajdujących się na Stronie jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę ze Strony Usługodawcy, w tym poszczególnych Usług jakie są na niej oferowane.

 • Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowa zostaje rozwiązana przez Usługobiorcę z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z poszczególnych Usług dostępnych na Stronie.

 • Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.03.2020 r.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

 • Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorców o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie.

 • Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich udostępnienia na Stronie.

 • Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy drogą elektroniczną. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

 • Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, Ustawy oraz innych przepisów prawa.